கானா பிரபா பக்கங்கள்

வணக்கம்! நான் கானா பிரபா.

அவுஸ்திரேலிய வானொலி ஊடகங்களில் 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர் மற்றும் அறிவிப்பாளர். வலைப்பதிவு உலகத்தில் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் தீவிரமாக எழுதி வருகிறேன்.

மடத்துவாசல்

2

உலாத்தல்

3

றேடியோஸ்பதி

4

வீடியோஸ்பதி

வலைப்பதிவு

தொடர்புகளுக்கு

© 2021 கானா பிரபா. All Rights Reserved